ببینید | تصویری امیدبخش از روحیه بیماران کرونایی و پرستاران