تصویری کمتر دیده شد از حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار مادرشان
 تصویری کمتر دیده شد از حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار مادرشان