دسته روی و عزاداری شب های محرم در خیابان های ساری
   

دسته روی و عزاداری شب های محرم در خیابان های ساری به میزبانی امامزاده یحیی(ع) برگزار شد