با کلمه گوسفند، عید، قربان، پول، کباب و نذری جمله بسازید.