آغاز توزیع مرکبات شب عید از مراکز ذخیره سازی مازندران‎

 نیاز مصرف شب عیدی پرتقال در کشور حدود ۴۰ هزار تن است که حدود ۳۰ هزار تن از استان مازندران تامین شده است.