امروز: ۳۰ دی ۱۳۹۷ -
کد خبر: ۷۶۹۵۲
۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۸
بازمانده ای ازصنعت پرشکوه دیروز وچرخ دنده های عقب مانده از تکنولوژیِ روز
میراثی فرسوده وغرامت سنگین امروز ناشی ازبی تدبیری عده ای درآنروز/عبرت وهشداری برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان همین حال وروز/اشاره ای به بهارشوراو شهر داری قائم شهرباموجودیت شهرداری مناطق 1و2/طرح سوالاتی درخصوص نگهداری یافروش نساجی/ شایدزمان آن رسیده باشد بی هیچ پیش داوری و قضاوتی،بعنوان حقوق شهر وندی درکمال ادب و احترام بپرسیم؛ دستگاههای دوخت و دوزی که حدود سالهای 86تا88 درنساجی شماره 2 مستقرشدند،امروز به کجا منتقل شده اند؟یاآیادرراستای تقویت همین صنعت در یکی از کارخانجات 3و1جاخوش کرده اند؟تاعلاوه برعامل دوخت ودوزبااضافه شدن دستگاهی مرتبط با این تکنولوژی یا ارسال محصول تولیدی دارای قابلیت دو خت وپذیرش سفارشاتی مربوطه دست به درآمدزایی بزنند؟آیاتکنولوژی دوخت ودوزپیش گفته به قیمت روزوکارشناسی شده درراستای حمایت از صنایع مذکور فروخته شده اند؟به چه کسان یا چه قیمتی فروخته شده اند؟
تیتر امروز/ عبدالله شهمیر شورمستی/ ازفرایندنساجی ایران،تبرستان،شماره1 قائم شهرو...ازظهورتاافول بسیارگفتیم و نوشتیم،فراوان گفتندونوشتند...بجای علاج دردبرمانویدقرص های مسکن زودگذرهمچو پرداخت مقطعی حقوق کارگران و...را دادنددلخوش بودیم؛هر چندحقوق هزاران کارگرنساجی1و2و3 وگونی بافی با تاخیرپرداخت شداما بالاخره پرداخت می شود.بعضأدرهفته های انتخابات ودرمحافل،آمارازتزریق مالی برای پرداخت حق بیمه،قسمی ازسهم طلبکاران مواداولیه وجبران بقایای حقوق عقب افتاده رابرای ما قرائت می کردند،غافل ازآن بودیم به موازات این جبران کسورات،از دنیای تکنولوژی ورقابت پرشتابان فرسنگ ها در حال فاصله گرفتن هستیم،نمی دانستیم واردکنندگان شبه تراست وکارترهای عمدتأباپشتوانه...باپارچه های ژاپنی، چینی،ترک،ایتالیایی و...ازبیخ وبن صنعت ارتزاق واشتغال رانشانه رفته اند.
 ازقاریان پرداخت باقیمانده حقوق مذکور نپرسیدیم؛در تکامل امور،برای نوسازی تکنولوژی و بازاریابی چه کرده اند؟ نپرسیدیم وقتی با تلاش یکی از نما یندگان که(البته نگارنده این یادداشت هیچگاه به وی رای نداداما منکر بخشی از تلاش درخور تحسینش درکمک به خریدو نوسازی بخشی ازصنعت نساجی نیست/ضمن محفوظ بودن انتقادات/)این قانونگذار که درمجلس 5و8 عضویت داشت،ضمن رایزنی بادولت دستگاههایی به صنعت نساجی اضافه نمود،چرابعدأ فک پلمپ آن جهت عملیاتی شدن به هرعنوان یاخدای نخواسته بهانه ای به درازا کشید؟حتی شایدگاهی به احتمالی، افرادی دانسته یانادانسته درایامی منکر وجود دستگاههای پیشرفته ای که با تلاش آن نماینده وقت بر نساجی افزوده شد،شدند.هرچند اعتقادداشتیم اُتراق شبانه روزی تریلرهای حامل  دستگاههای یادشده و نمایش آن درسطح میادین شهرباوظایف الزامی،ذاتی دولت ومجلس درخدمت بی منت،شایدمنطبق نباشد. البته شایدقلیلی ازطرفداران رقباهم غبارآلودشدن و هاله ابهام درموجودیت دستگاهها رابه نفع انتخابات خویش می دیدند...(شایعه یادشده برای ماتداعی گرهمان شایعات غیراساسی و دوراز حقیقتِ ایام انتخابات مبنی بر وا گذاری شرکت سایپاخزرخیابان ساری به اطرافیان نماینده مجلس 6و7 که عامل اصلی استقرار شرکت سایپا بوده،هرچند سوالات فراوان از مدیریت و هیات مدیره سایپاخزرقائم شهر مبنی برعدم تناسب زمین 12 هکتاری دراختیار،اندک تولید،شیوه انتخاب وانتصاب اعضای هیات مدیره ومدیرعامل،عدم زیباسازی محوطه داخلی وچندصدمتر مجاورت با خیابان اصلی و ...را دررسانه به رشته تحریر درآوردیم،اما بی پاسخ ماند)
باگریزی که به تجهیزدستگاههای نساجی شماره 3 داشته ام،ناخوداگاه سوالاتی دراذهان خونمایی می کندنظیر؛باوجود صنعت تقریبأنوین نساجی شماره 3مشکل کجاست که این کارخانه به مرزسودهی نمی رسد.شایدبه دفعات حقوق کارگرانش ازدیگرمنابع تامین شدیا به تأخیر می ا فتد.آیااحتمالامشکل ازتیم مدیریت است؟ آیااحتمالا مشکل غیرازتیم مدیریت است؟آیامشکل از مالک است؟آیامشکل ازسیاست گذاری مرتبط باصنعت نساجی درارکان بالادستی است ؟آیا مشکل در تامین منابع مالی است؟آیامشکل از عدم همراهی کارگران و مهندسان است؟آیا مشکل ازبازارو ذائقه مصرف کنندگان است؟آیامشکل از بازاریابی منطقه ای و عدم نیازسنجی وعدم ارتباط مشاورین مدیریت بامصرف کننده است؟آیا مشکل مستولی شدن مسائل حواشی،سیاسی درمحدود مواردانتخاباتی و...برمتن است؟ آیامشکل درانتصابات سلیقه ای است؟آیا مشکل...؟
شایدزمان آن رسیده باشد بی هیچ پیش داوری و قضاوتی،بعنوان حقوق شهر وندی درکمال ادب و احترام بپرسیم؛ دستگاههای دوخت و دوزی که حدود سالهای 86تا88 درنساجی شماره 2 مستقرشدند،امروز به کجا منتقل شده اند؟یاآیادرراستای تقویت همین صنعت در یکی از کارخانجات 3و1جاخوش کرده اند؟تاعلاوه برعامل دوخت ودوزبااضافه شدن دستگاهی مرتبط با این تکنولوژی یا ارسال محصول تولیدی دارای قابلیت دو خت وپذیرش سفارشاتی مربوطه دست به درآمدزایی بزنند؟آیاتکنولوژی دوخت ودوزپیش گفته به قیمت روزوکارشناسی شده درراستای حمایت از صنایع مذکور فروخته شده اند؟به چه کسان یا چه قیمتی فروخته شده اند؟
ازپیش مقدمه نساجی 2و3وسایپاخزر بگذریم به نساجی شماره(1)باقدمتی حدود 88 سال می رسیم که ازآن بعنوان نمادصنعت قائم شهر یادمی شود،به عللی هم ترازباعلتهای یادشده درنساجی شماره 2ودگر علل یادشده دریادداشتهای قبلی و برخی مجهولات که شایداثباتش برای نگارنده سخت و حتی هزینه برباشد، نساجی شماره1قائم شهربه چنین ورطه ای کشیده شدکه هم اکنون شورای دوره پنجم،شهرداروتیم شهرداری میراث دار ناخواسته این صنعت کهنه شده اند.در چندماهه عالیت خویش کژدارمریض از آن مراقبت کرده اند،به گمان تنظیم کننده یادداشتِ پیش رو،تاکنون شورای پنجم وشهردارحاضر باتوجه به تصمیمات پیش ساخته دردوره قبل نظیر:(تنظیم بودجه
سال 96 دردوره شورای پنجم،ازدیاد نیروی مازاد شهرداری،ورودبه بنگاه صنعتی زیان ده نساجی شماره1 بصورت غیرمرتبط با رسالت کاری شهرداری،عدم سابقه قبلی درامورشورایی وشهرداری، تیلیغات زائدالوصف در دوره قبلی برای پروژه بازارسنتی طبقاتی میدان طالقانی  که احتمالا بابسته شدن چهارراههای اطر اف جهت هدایت ترافیک تمامی خیابا نهای مجاور که منتهی به مرکز شهر بوده و هدایت به کوچه های باریک مواجه بااعتراض ساکنان و کاسبان مدنظرمی گردید کماآنکه در خصوص بودجه ساخت آن یاپیمانکار احتمالی که مشروط ورود نمایدبرای شهروندان یا شوراوشهردار بعدی نیز ابهام زدایی نشد/واضح است شهرداران و شورای چهارم نیز خدمات ارزنده ای داشته اند)مع الوصف شورای پنجم وشهردارفعلی،کارنامه قابل قبولی ازخودبرجای گذاشتند.
هرچندگاهاشاهداختلافاتی در تصمیم گیر یهای شورایی هستیم که آنرا به حساب فرایندخردجمعی می گذاریم.امیدداریم دردفاع ازمنافع شهری صدایی واحداز ساختمان سفیدوابنیه تاریخی این شهر یعنی دفترشورا به گوش رسد.ابااین شرح مقدمه ازفعالیت شوراوشهردارفعلی،از این پس که بودجه و...به سلیقه ایشان می باشد،مطالبه گری شهروندی معنایی دیگرمی یابد هرچندسالی که نکوست از بهارش پیداست بهارشهرداری و شورای قایم شهرنیز با موجودیت شهرداری مناطق 1و2 به انضمام افتتاح پل رو گذرمیدان جانبازان به شکوفه نشست انتظاربه حق از این عزیزان ادامه فعالیت وتحول درسیمای شهر است بگونه ای که هرشهروندی تغییررااحساس کند.حضور رییس سازمان نظام مهندسی درتصدی شهرداری،انتظارات مردمی درامورعمرانی و زیرساختی را دوچندان میکندو هیچ بهانه ای را برای تعلل از سوی شهرداری و...درخدمات درنظر مردم متصورنمی شود.بدیهی است هرنوع کم کاری و کا ستی می تواند قلم فرسایی درنقدعاملین کاستی ها درحوزه مدیریت شهری را درآینده درپی داشته باشد چون قلم نگاران متعهدبا هیچ منتخب،منتصب وقانونگذاری،عقد اخوت نبسته ونخواهند بست.بلکه فقط درراستای منافع مردم، متعهدهستند ولاغیر،ضمن تقدیر ازمدیر یت شهری در شورا و شهرداری بابت امور ات انجام یافته که آغاز خدمات رادرزیر ساختهاوعمران نوید می دهندعلاوه بر آن انتظارات جامعه شهری ازایشان درارتقائ  درآمدزایی پایدارشهری،تحول درتغییرات سیمای شهرو....بالاخص تصمیم گیری درست درموردنساجی شماره(1)که فراتر از شهروندان،با تعصب مردمان شهرستا نهای قایم شهر،سوادکوه، سوادکوه شما لی،سیمرغ،جویبارو...معیشت حدود 300 خانواده کارگران نساجی1،گره خورده است،اینجانب همان زمان که شورای چهارم،شهرداروقت واحتمالا یکی از نما یندگان وشایدهم هردونماینده محترم هریک(احتمالا)به نوبه خودمشغول رایز نی درسازمانهای گسترش وخصوصی سا زی و...برای خریدنساجی شماره 1 در قیمومیت شهرداری بوده اند،بعلت عدم سنخیت کاری شهرداری با نساجی،عدم مهارت شهرداری دربنگاه داری صنعتی، آمیخته شدن بعضی از نظرات باجوهیجا نات وشعارهای ایام انتخابات،عدم اظهار نظر اقتصاددانان ماهری که مطلع از صتعت ودارای دیتای کامل ازوضعیت نساجی شماره 1 باشند،عدم اعلام برنامه کاربردی برای بعدازخرید،عدم بهره وری،عدم تولید مناسب،عدم رقابت پذیری،عدم نقد ینگی،عدم سرمایه درگردش،عدم تجهیز تکنولوزی،عدم بازارفروش،عدم شفافیت جزئیات مالی خرید برای مردم،عدم تمکن مالی شهر داری برای هزینه دهها میلیاردتومانی آینده،دسته وپنجه نرم کردن شهرداری برای پرداخت حقوق نیروهای مازاد، و...باشندوبه دلیل تمکن مالی بهترسازمان گسترش واهلیت بیشترآن برای مالکیت منتقدخریدبرای شهرداری بوده ام.لذاتنها برجستگی آنراارزش مکانی ملک وتملک برمسیرآب و...می دانستم،طی گفته هاو یادداشتهای.که شایدنزدبعضی هاباقی باشد آنراباتلاق آتی شهرداری تعبیرمی کردم.هرچندنیت شورای چهارم و شهر داروقت وحمایتهای احتمالی یکی از نمایندگان یااحتمالا هردونماینده را خیر ارزیابی می کردم و هدف ایشان را کمک به صنعت نساجی برآورد می کردم اما بعنوان کسیکه بعضی از اعضای خانواده ام صاحب تجارب 30 ساله درصنعت نساجی برخی ازاستانها هستند.با صاحب نظرانی مرتبط مشورت نموده بودم، نتیجه را معکوس تخمین می زدم. فی الحال کارازنبش قبرکردن گذشته و انگشت اتهام را به سوی دیگران وایام ماضی نشانه رفتن نه زیبنده است ونه عقلانی آنهم منتخبین شهری وتقنینی ومنتصبی که خدماتی ارزنده هم برای این شهر درکنارانتقادات یادشده داشته اند وانصاف حکم می کند ضمن پاک نکردن صورت مسئله نساجی ،ازتلاشها و دستاوردهای ایشان نیز تقدیرشود.به هرروی اکنون غالب اعضای شورا،شاید فرمانداروبه احتمالی شهردار موافق فروش کارخانه به یک سرمایه دار که نامش برسرزبانهاست یا عودت به سازمان گسترش هستند،3 یاچهارنفراز عزیزان شورا هم باذکر دلائلی مخالف فروش هستند.که حتی کار به مصاحبه های پی درپی کشیده شد.گاها بیانیه و پاسخ به بیانیه را نیزمرور می کنیم.
امابرآن شده ام تادر ادامه بی هیچ حب و بغضی سوالاتی را مطرح و پیشنهاداتی مختصرهم درخصوص حفظ یا فروش کارخانه رائه نمایم،امیددارم اعضای فهیم شورا،فرماندارمحترم بعنوان نماینده دولت،شهردارمحترم بعنوان بانی اصلی ضمن مشورت بامدیرعامل جدید و متخصص نساجی شماره1 وکارشناسان ذی ربط امر پاسخ فرمایندیاحداقل تأمل نمایندتادرآینده بعدازگذشت زمان وبا فروکش کردن جوهیجانات و...مردم راکه درواقع مالکین اصلی هستند را درمقابل خود احساس نکنند.
اگراشتباه نکنم سیاست اصل 44 در خصوص خصوصی سازی به سازمانهایی مانند گسترش،اجازه فروش کارخانجات سربه سررابه لحاظ سوددهی داده نمی دانم آیا اجازه فروش کارخانه زیان ده به بخش عمومی نظیرشهرداری راداده یا خیر؟
درابتداسوالاتی درمورد نگهداریکارخانه : بدوأ از انتصاب مدیرعامل متخصص ونائب رئیس کارآزموده سپاسگزارم. اگرنظرخردجمعی برنگهداری باشد،اما منابع مالی میلیاردی جهت نگه داشت دراختیارنباشدولی نیت برحفظ نساجی باشد
1_آیابه لحاظ قانونی وعرفی راهی برای تخفیف بهای پرداختی به سازمانهای خصوصی سازی وگسترش وجود دارد که دیداری دست جمعی باحضورشخص استاندار،امام جمعه قائم شهر،اعضای شورای شهر وشهردار با رییس جمهور، وزیراقتصاد،وزیرصنعت،رؤسای گسترش و خصوصی سازی انجام دهند گ؟
2_آیا به لحاظ تقنینی و بودجه ای می شدباکمک دکترلاریجانی ریاست مجلس که مازنی هست ودکتریوسف نژادبعنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق،تحت تعاریفی ردیف بودجه ای برای نساجی شماره 1و 3 در نظر می گرفتند؟
3_آیابارییس محترم دستگاه قضا که نماینده مجلس خبرگان ازحوزه مازندران وطبعأ ازقائم شهرهستندمشکل یادشده بی واسطه درمیان گذاشته شده تابا کمک ایشان و برادر ایشان که ریاست مجلس را بعهده دارند و مازندرانی هستندحداقل به ریاست سازمان برنامه و بودجه جهت اختصاص دادن منابع مالی بلاعوض یا... توصیه ای شود؟
4_باتوجه به اینکه همینک کفن موردنیاز سازمان بهشت زهرا ازاین نساجی تامین می شود ودستگاههای موجودعمدتا کلفت بافت وبخش رنگ ریزی قابلیت تولید پارچه های لباس نظامی یااحتمالاروپوش های بیمارستانی،روپوشهای دخترانه و پسرانه برای مدارس وکارگاهها را بصورت تک رنگ و دورنگ دارامی باشندآیا از وجودذی قیمت ابوشهیدین آیت ا..معلمی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه معززقائم شهردرخواست شده به لحاظ نفوذ معنوی بافرماندهان ارشدسپاه وارتش و بنیادتعاون ارتش،بنیادتعاون سپاه،بنیادتعاون نیروی انتظامی جهت تهیه البسه یا پارچه البسه مورد نیاز از نساجی شماره 1 وحتی نساجی شماره 3 تهیه نمایندکه اگراین فرضیه،عینیت یابد می شود با دوخت و دوزگرانی نیزتنظیم قراردادشود یا پارچه خام دراختیار واحدهای تولیدی بنیادهای یادشده قرارگیرد؟
5_آیا جهت تامین روپوشهای سفیدبیمار ستانی،ملحفه ،پتو،لباس بیمار(بیمارستا نهای تامین اجتماعی،بهداری سپاه و علوم پزشکی)و کارگاهی نظیر راه آهن،فنی وحرفه ای،فولاد و...مذاکره ای شده تا موافقتنامه ای احتمالی برای شرکتهای طرف قرارداد تنظیم شود؟
6_آیا می شوددر حد1تا2 میلیارد تومان فقط برای خرید چند دستگاه جدیدکامیوتری باقابلیت عرضی بیشترپارچه نظیردستگاه ژاکارت و تجهیزنسبی بخش رنگ ریزی(ضمن مذاکره با محیط زیست)که به نوعی بتوان مدیریت کردتابه نقطه سربه سر برسدیعنی اگرسودده نباشدازحالت زیان دهی خارج وحداقل بتواندخرج جلوگیری ازاستهلاک،حقوق ،مزایا،بیمه وتامین مواد اولیه رابعهده گیرد،تا شوراوشهرداری دغدعه دیگری بجزنوسازی،بازاریابی و پرداخت بدهکاری بهای خرید رانداشته باشند.هر دفعه از منابع عمرانی وجاری شهرداری بابت بیمه،حقوق و مواداولیه تزریق نشود تا اهم دیگری فدای مهم نشود.هر بودجه ای طبق سرفصل هزینه شود؟
7_آیابرای نگهداشت کارخانه،برای آینده کاری آن به شیوه دستیابی منابع مالی جهت نوسازی همچنین بازاریابی تدبیری شده است که بعدازهزینه کردوپرداخت دیون،تضمین برای بازارفروش وسوددهی  وجودداشته باشد؟
8_درصورت نگهداری آیا به تیم مدیریت جهت بکارگیری قشرزحمتکش کارگر کارخانه که مدتی از تولید وکارفاصله گرفتند،همچنین حذف حواشی وپرهیز از مسایل سیاسی وانتخاباتی مجلسی، شورایی،ریاست جمهوری و اظهارات بیرون ازقاعده کمک می شود؟
9_برای پرداخت بدهکاری،نوسازی تکنولوزی دقیقا چه مبلغی نیاز است؟
10_آیااز ابتدا در کوتاه مدت انتظاردست یابی به هدف را دارند یا دوره چندساله سه برنامه کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت را درنظردارند؟
11_باتوجه به تمکن مالی تامین اجتماعی و سازمان خاتم الانبیائ که درامور صنعتی نیز دستی برآتش دارندو اتفاقا سازمانهای هم عرض آنهانیزبه منسوجات نیازدارند می شودبعنوان شریک صنعتی وتجاری کمک گرفت؟
((درنگهداشت وامیدبه آینده فقط بحث تکنولوزی کافی نیست،بلکه عوامل متعددی نظیرداشتن استراتژی،آشنایی تیم مدیریت بااصول علم مدیریت، خلاقیت ونوآوری و...داشتن حس اقتصا دی،قدرت رقابت پذیری وپیش بینی آینده بازاریابی،ذائقه سنجی،طراحی براساس نیازروزبه روز مشتری ورنگ بندی برمبنای رنگ ومدسال،برنامه مدون ومنسجم مالی، و...مطرح می باشد دلیل براین ادعا نیز تکنولوژی نسبی نساجی شماره 3 و تکنولوژی بعضی از کارخا نجات خصوصی است که علی رغم داشتن تکنولوزی به مرحله سوددهی و احاطه بربازار فروش نمی رسندکه نیاز به آسیب شناسی همه جانبه و ارزیابی در صورت لزوم تغییرتیم مدیریت را دارند
دلیل قابل اشاره دیگر نیز صادرات حدود900 میلیون دلارمنسوجات نساجی یاتولیدات نابی هست که اتفاقا بازار فروش رادراختیارمی گیرند ولی بنام جنس ترک و...جازده می شوند بسیاری ازمنسوجات بازار ازمانتو،شلوار،پتو، پیراهن ایرانی هستند پس به شروطی بازاررا هم می شوددراختیارگرفت))
حال بادرنظرگرفتن مطالب و سوالات صدرالاشاره،شورای محترم وشهردارعزیز ضمن مشورت باتیم کارآزموده و متخصص مشورتی به این نتیجه رسیده اندکه کارخانه فروخته شود.دراین زمان  نیزسوالاتی مطرح می شودکه انتظار می رود طی بیانیه ای رسمی با 3 امضائ رییس شورا،شهردار و فرمانداربه اطلاع عموم برسد
1_ آیاشوراوشهرداری تمامی تلاش خویش را برای نوسازی،بازاریابی، سوددهی،تامین منابع مالی مدنظر بکارگرفته اند وتمامی شیوه ها رادررایز نی آزموده اند؟
2_آیازمانیکه تصمیم برفروش کارخانه گرفته شد،هدف خدای نخواسته فقط فروش است ورهایی شورا و شهرداری ازاین بحران است ودورشدن ازنساجی،یا علاوه برفروش برای آینده پس ازفروش نظیرارتقائ صنعت نساجی،حفظ کارگران و جلوگیری از اخراج احتمالی و...تدبیری برتضمین شده است؟
3_ازآنجاییکه سرمایه گذارباسرمایه دارمتفاوت می باشد،آیا خریدارانی که مراجعه می کنند فقط قصد خرید ملک را دارند یا آنکه برای ارتقای صنعت و سرمایه گذاری دراین بخش برنامه قابل اثبات دارند؟
4_ آیا ازمشتریان متعددی که متقاضی خرید هستند،تحقیقاتی بعمل آمده که خریدارخودشان هستندیا واسطه ای بیش نیستند؟
5_ به لحاظ قانونی و بانکی آیا شوراو شهردار می توانتد پرینت گردش مالی و اهلیت مالی خریداررا ارزیابی کنندتا درآینده خریدارخودش احتمالا بحران زده مالی نشود؟
6_آیا سرمایه داران متقاضی خرید خود هیچ سابقه یا سررشته ای در تولیدات صنعتی و نساجی داشته اند یا همانند شهرداری بیگانه بااین صنعت هستند؟
7_آیااصلا طبق قانون می شودعلاوه بر فروش،برای خریدارشروطی را تعیبن نمود یا منع قانونی وجوددارد؟
8_ باتوجه به اینکه 2سه سال اززمان خرید گذشته واحتمالا حین خرید نیزتخفیفاتی لحاظ شده و ملک در بهترین نقطه شهری واقع گردیده،آیا قیمت کارخانه وملک به قیمت کارشناسی روزموردتایید مبادی ذی ربط می باشد؟
9_ آیاازخریداران مراجعه کننده،برنامه برای پس از فروش اخذ گردیده؟
10_به نظرعزیزان شورا و شهردار،آیا بین تاجرخریدملک وبین تاجردارای تمکن مالی،کارآزموده در امرصنعت و نساجی ،ملاک تمییز وجود دارد؟
11_ آیا سازمانهای دارای بنیه اقتصادی نظیرستادفرمان رهبری و...را بصورت 49به 51 درصد را می توان متقاعد به خرید کرد؟
 هرچندشاید برای خریداراین امر معمول نباشد اما از شورا و شهرداری بعدازفروش درافکارعمومی سوالات متعدد طرح می شود. مجدد ضمن نقدمحترمانه یا سوالی که به شورای 4 و شهردار وقت بابت خرید مطرح است، همچنان منتظر نسخه عملی،علمی،کاربردی که بدون درهم ریختن منابع مالی شهرداری قابل حصول باشد ، می باشیم ،بدیهی است ضمن نقدهای وارده برایشان اوصاف قوت و بعضی عملکردهای خوب نیز وارد است.
_درمورد شورای پنجم هم که ظاهرا اختلافاتی در مورد فروش یا نگهداری مطرح است، هردوطرف توجه به منابع و منافع شهری دارند اما با روش مختلف
پس بهتر است اگر رای به نگهداری است برنامه قابل حصول برای آینده آن ارائه دهند و به سوالات پیش گفته ودیگر سوالات کارشناسان پاسخ دهند .اگر هم نظر برفروش است بین تاجرزمین باتاجرکارآزموده صنعتی و دارای تمکن مالی تمییزقائل شوند وبرای حفظ نیروی کار،گردش مالی خریدار، ارتقای صنعت نساجی،قیمت گذاری به روز و کارشناسی شده و...تضمین کافی اخذ شود.
توصیه به آنانکه در هردوحال سازمخالف دارند،بجای طبل مخالف نواختن،ونگاهی صرفا سیاسی وانتخاباتی داشتن، راهکاری علمی و کاربردی و غیرشعاری و غیررنگین کمانی ارائه دهند.
توضیح اینکه مثال دستگاههای نظامی و بیمارستانی بخاطرسبک تولیدوجنس تولیدات بالقوه و بالفعل فعلی برمبنای نیاز واحدهای نظامی و بیمارستانی و کارگاهی می باشد تادرآینده ظریف بافی و...نیزاضافه شود
درخصوص لزوم اتحاددرشوراوشهرداری، بعنوان یک شهروندقویأ ازتک تک اعضای شوراوشهردار درخواست دارم،اتحادو وحدت رویه رادرهمکاری فی مابین و خدمات به مردم سرلوحه کارقراردهندو درراستای منافع مردمی هم جهت و هم صداباشند.درموردشهردارهم تاروزیکه این جوان همشهری برمدارتحول و توجه به ارتقائ شهری قرارداردازایشان که منتخب شماست حمایت نمایند.

 عبدالله(علی)شهمیرشورمستی

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
0
0
دراین متن نویسنده محترم آقای عبدالله شهمیر به درستی به سیر نابودی نساجی قائمشهر و نوسازی مقطعی آن و قرص مسکن به جای درمان نوشتند..اشاره خوبی هم به ارتش و سپاه و بیمارستان های دولتی برای خرید پارچه و لباس سربازی ک پتو و روپوش بیمارستان کردند که ظاهرا این نساجی زخیم بافت است وچنین ویژگی دارد..درمورد خریدار هم گفتند هم تخصص و تجربه صنعتی داشته باشیپد و هم تاجر صنعتی باشد و کارخانه را برای زمینش نخواهد ..هر دو روی سکه فروش و نگهداری را تجسم کرد..انشالله مقامات این پیشنهادات را بخوانند..تشکر
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌های امروز؛ از آمادگی برای آتش‌بازی شب سال نو تا سونای در دل کوه هیجان در بزرگ‌ترین پیست اسکی ایران بازماندگان فاجعه روهینگیا‎ افتتاح اولین هتل زیرزمینی جهان تماشای تصاویر زیبای زمین از بالا پاییز در کشورهای دیگر چه شکلی است؟ عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ کابوی آمریکایی عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ رقصنده نقاب‌دار
فیلم/ صحنه های سانسور شده بازی ایران_اسپانیا فیلم/ زیباترین گل های جام جهانی تا این لحظه امیرعباس کچلیک: ماهی ۵۰ میلیون درآمد دارم اشک ها و لبخندهای فینال لیگ قهرمانان عمل جراحی بهداد سلیمی با موفقیت انجام گرفت+ویدیو مراسم حرکت میلیونی عاشقان حرم اباعبدالله الحسین(ع) + فیلم همایش شیرخوارگان حسینی + فیلم قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده + فیلم نوحه خوانی سردار همدانی در ظهر عاشورا + فیلم