معماری مازندران به دلیل اقلیم متفاوت یکی از معماری‌های جذاب و کاربردی در ایران بوده است.

اما نداشتن برنامه‌ای منسجم و جدی برای حفظ تک بناها و بافت‌های تاریخی و سهولت ساخت وسازهای مدرن میراث معماری مازندران را به سمت ویرانی برده است.

هرچند سیاست‌های بهسازی در بافت‌های قدیم شهرهای مازندران توانست به گونه‌ای حیات اجتماعی را در بافت‌های تاریخی حفظ نماید اما به لحاظ ساخت و سازهای بدون فکر امروزی با نماهای دور از مباحث زیباشناختی جایگزین خانه‌ها و عمارت‌های فاخر و اصیل تاریخی شده است.

امروزه در مازندران بافت تاریخی شهرها به طور کامل از بین رفته و نامگذاری آن فقط به دلیل وجود چند تک بنای خاص است.