عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری ساری با همراهی طاهری معاون مالی و رضازاده مدیر روابط عمومی شهرداری با پیاده روی شبانه در خیابان های مرکزی شهر ساری  ضمن بازدید از اماکن کسب و کار و پیاده روها سازی ها و … با اهالی شهر دیدار و گفتگو کرد.